Tịnh đăng những hình ảnh của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni ở trang này.  Chương trình FTP bị hư rồi nên Tịnh không đăng những hình ảnh của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni như là những hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà thành album được.  Khi nào sửa xong chương trình FTP thì Tịnh sẽ đăng những hình ảnh của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni như là những hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà thành album sau.  Tịnh đăng những hình này hơi trễ, Tịnh kính mong quý vị hoan hỉ.  Tịnh sẽ đăng tiếp những hình ảnh của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni lên trang này sớm.

       

   

           

   

        

     

          

           

           

           

               

                

        

                   

               

                                           

       

       

   

               

   

       

       

            

           

     

        

         

        

           

        

         

           

     

 

        Sự đăng hình của Đức Bổn-Sư đến đây xem như tạm xong.  Nếu còn những hình khác của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni, Tịnh sẽ đăng tiếp sau đó.