Tịnh có những hình của Đức PHẬT Dược Sư rất đẹp.  Tịnh đăng lên đây để quý vị xem.  Quý vị có thể tùy ý lưu trữ về máy vi tính của quý vị để tham khảo và dùng trong việc Phật sự: