Tôn ảnh đức Phật đản sanh.  Hoan hỉ kính mừng Đại lễ Phật đản.


                                                                              

           

       

                                                     


                                     

                                       

                                       

                               

                                       

                                       
   

 

 

   Nam-mô Đức PHẬT BỔN-SƯ Thích-Ca Mâu-Ni