Tôn ảnh Lịch Đại Tổ-Sư Thiền tông  hay là  Phật Tổ Đạo Ảnh 


        Nam mô A di đà Phật, Tịnh đã có danh sách và hình ảnh của Lịch Đại Tổ-Sư Thiền tông nhưng mà Tịnh chưa biết thứ tự đúng cho những tôn ảnh.  Sau đây là danh sách của chư Tổ Thiền Tông được sắp xếp theo thứ tự thời gian.  Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni trao truyền y bát (y và bát) cho Ngài Ma Ha Ca Diếp.  Đức PHẬT đã truyền:  "Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết-Bàn Diệu Tâm trao cho Ma Ha Ca Diếp".  Từ sau đời của Lục Tổ Huệ Năng thì y bát không còn coi là vật lưu truyền cho chứng cứ về sau nữa.  Sau Lục Tổ Huệ Năng thì Thiền Tông lại được chia ra làm nhiều tông phái khác nhau.  Tịnh sẽ đăng những hình của chư Tổ Thiền tông theo thứ tự đúng lên sau.  Nam mô A di đà Phật.  

        Nam mô A di đà Phật, Tịnh chỉ mới nghiên cứu được hình nhỏ (thumbnail) của 20 Vị Tổ và có thể đầy đủ những hình lớn.  Tịnh sẽ sưu tầm thêm những hình nhỏ còn lại.  Tịnh cũng sẽ đặt những liên kết của hình nhỏ với hình lớn.  Nam mô A di đà Phật. 

Thích-Ca Mâu-Ni Văn Phật

Tổ Thứ Nhất hay là Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp
Nhị Tổ Tôn Giả
A Nan
Tam Tổ Thương Na Hoà Tu
Tổ thứ tư Tôn giả Ưu Bà Cúc Đa
Tổ thứ năm Tôn giả Đề Đa Ca
Tổ thứ sáu Tôn giả Di Già Ca
Tổ thứ bảy Tôn giả Bà Tu Mật Đa
Tổ thứ tám Tôn giả Phật Đà Nan Đề
Tổ thứ chín Tôn giả Phục Đà Mật Đa
Tổ thứ mười Hiếp Tôn Giả
Tổ thứ mười một Tôn giả Phú Na Dạ Xa
Tổ thứ mười hai Đại Sĩ
Mã Minh
Tổ thứ mười ba Tôn giả Ca Tỳ Ma La
Tổ thứ mười bốn Bồ Tát Long Thọ
Tổ thứ mười lăm Tôn giả Ca Na Đề Bà
Tổ thứ mười sáu Tôn giả La Hầu Đa
La
Tổ thứ mười bảy Tôn giả Tăng Già Nan Đề
Tổ thứ mười tám Tôn giả Già Da Xá Đa
Tổ thứ mười chín Tôn giả Cưu Ma La Đa
Tổ thứ hai mươi Tôn giả Xà Dạ Đa
Ngài Bà Tu Bàn Đầu
Ngài Ma Noa La
Ngài Hạc Lặc Na
Ngài Sư Tử Tôn Giả
Ngài Bà Xà Tư Đa
Ngài Bất Như Mật Đa
Ngài Bát Nhã Đa La
Ngài Bồ Đề Đạt Ma
Ngài Huệ Khả Đại Sư
Ngài Tăng Xán Đại Sư
Ngài Đạo Tín Đại Sư
Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư
Ngài Huệ Năng Đại Sư
 

 

                            

Thích-Ca Mâu-Ni Văn Phật             Sơ Tổ Ma-Ha Ca-Diếp                       Nhị Tổ Tôn giả A-Nan-Đà                 Tam Tổ TG Thương Na Hòa Tu

                            

Tổ thứ 4 TG Ưu-Bà-Cúc-Đa          Tổ thứ 5 Tôn giả Đề-Đa-Ca           Tổ thứ 6 Tôn giả Di-Già-Ca          Tổ thứ 7 Tôn giả Bà Tu Mật Đa  

                                

Tổ thứ 8 TG Phật-Đà-Nan-Đề      Tổ thứ 9 TG Phục-Đà-Mật-Đa      Tổ thứ 10 Hiếp Tôn Giả                      Tổ thứ 11 TG Phú-Na-Dạ-Xa


                               

Tổ thứ 12 Đại Sĩ Mã Minh               Tổ thứ 13 TG Ca-Tỳ-Ma-La             Tổ thứ 14 Bồ-Tát Long Thọ            Tổ thứ 15 TG Ca-Na-Đề-Bà             

                               

Tổ thứ 16 TG La-Hầu-Đa-La           Tổ thứ 17 TG Tăng Già Nan Đề    Tổ thứ 18 TG Già-Da-Xá-Đa         Tổ thứ 19 TG Cưu-Ma-La-Đa

                

Tổ thứ 20 Tôn giả Xà-Dạ-Đa  

 
 
 

   

  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Văn Phật 

Nam-mô Lịch Đại Tổ-Sư Thiền tông