Tôn ảnh Lịch Đại Tổ-Sư Tịnh-Độ tông 


        Nam mô A di đà Phật, Tịnh có ghé một trang Phật giáo và có danh sách của Lịch Đại Tổ-Sư Tịnh-Độ tông với thứ tự thời gian như sau:         

1.  Huệ Viễn Ðại Sư

2.  Thiện Ðạo Ðại Sư

3.  Thừa Viễn Ðại Sư

4.  Pháp Chiếu Ðại Sư

5.  Thiếu Khương Ðại Sư

6.  Diên Thọ Ðại Sư

7.  Tỉnh Thường Ðại Sư

8.  Liên Trì Ðại Sư

9.  Trí Húc Ðại Sư

10.  Thật Hiền Ðại Sư

11.  Triệt Ngộ Ðại Sư
 
                             

1.  Huệ Viễn Ðại-Sư             2.  Thiện Ðạo Ðại-Sư         3.  Thừa Viễn Ðại-Sư          4.  Pháp Chiếu Ðại-Sư     5.  Thiếu Khương Ðại-Sư 


                             

6.  Diên Thọ Ðại-Sư         7.  Tỉnh Thường Ðại-Sư   8.  Liên Trì Ðại-Sư           9.  Trí Húc Ðại-Sư            10.  Thật Hiền Ðại-Sư


                             

11. Triệt Ngộ Ðại-Sư
 
 

   

Nam-mô Lịch Đại Tổ-Sư Tịnh-Độ Tông