Tôn ảnh Liên tông thập-tam Tổ 

       

        Nam mô A di đà Phật, Tịnh có ghé một trang Phật giáo và có danh sách của Liên tông thập-tam Tổ, ngoài ra Tịnh cũng đăng danh sách và hình của ba Vị Tổ khác với thứ tự thời gian như sau:           

1.  Huệ Viễn Ðại-Sư

2.  Thiện Ðạo Ðại-Sư (Hóa thân của Đức PHẬT A-Di-Đà) 

3.  Thừa Viễn Ðại-Sư

4.  Pháp Chiếu Ðại-Sư

5.  Thiếu Khang Ðại-Sư

6.  Diên Thọ Ðại-Sư

7.  Tỉnh Thường Ðại-Sư

8.  Liên Trì Ðại-Sư

9.  Ngẫu Ích Ðại-Sư

10.  Hành Sách Ðại-Sư

11.  Thật Hiền Ðại-Sư 

12.  Triệt Ngộ Đại-Sư 

13.  Ấn Quang Đại-Sư 
(Hóa thân của Đức PHẬT A-Di-Đà) 


Đại-Sư Hám Sơn 

Đại-Sư Hư Vân 

Đại-Sư Quảng Khâm 

 
    Nam mô A di đà Phật, tất cả các Đại sư trên đã tu theo pháp môn Niệm-Phật và đã được vãng-sanh.  Do đó Tịnh để tên của các Ngài bằng chữ vàng trên nền đỏ.  Đại sư Hư Vân vì ham mê cõi trời Đâu Suất nên đã phát nguyện viên tịch về cõi trời này.  Do đó Tịnh không để tên của Đại sư bằng chữ vàng trên nền đỏ. 

      Quý vị có thể thấy sự khác nhau về tên và danh sách của các Đại-Sư ở các trang Tôn ảnh Lịch Đại Tổ-Sư Tịnh-Độ tông và Tôn ảnh Liên tông thập-tam Tổ.  Theo Tịnh nghĩ thì danh sách ở Tôn ảnh
Liên tông thập-tam Tổ đúng hơn vì danh sách này có đủ 13 Vị Tổ.  Trang Phật giáo đăng danh sách này ra đời đã lâu       

                                                  

                     1.  Huệ Viễn Ðại-Sư           2.  Thiện Ðạo Ðại-Sư        3.  Thừa Viễn Ðại-Sư         4.  Pháp Chiếu Ðại-Sư      5.  Thiếu Khang Ðại-Sư


                                                  

                     6.  Diên Thọ Ðại-Sư          7.  Tỉnh Thường Ðại-Sư    8.  Liên Trì Ðại-               9.  Ngẫu Ích Ðại-Sư          10.  Hành Sách Ðại-Sư


                                      
                        
 
                     11.  Thật Hiền Ðại-Sư       12.  Triệt Ngộ Đại-Sư         13.  Ấn Quang Đại-Sư                             
                  

                    Đại-Sư Hám Sơn               Đại-Sư Hư Vân                     Đại-Sư Quảng Khâm
  
   
   
   
   
Nam-mô Liên tông thập-tam Tổ và chư Đại-Sư