Nghi thức

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

trong dịp Đại Lễ Vu Lan.

 

 

1. Các Ban phụ trách: Nghi lễ,Trang trí, Hành đường, Dâng quà, Trật tự.

2. Thiết trí trai đường vào chiều thứ sáu.

3. Ban trật tự điều động liên hữu đứng sắp hàng danh dự đón tiếp chư Tôn Đức.

4. Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tôn Đức lên chánh điện để làm lễ tác bạch thỉnh sư.

5. Vị đại diện đạo tràng đứng ra tác bạch.

6. Cung thỉnh chư Tôn Đức đi xuống trai đường.

7. Các liên hữu đi từng cặp song hành theo sau chư Tôn Đức tiến vào trai đường.

8. Cung thỉnh chư Tôn Đức an tọa.

9. Liên hữu đứng sắp thành nhiều hàng nghiêm trang trước bàn Phật tại trai đường. Hàng đầu là dành cho Ban lãnh chúng và tang chủ (nếu có)

10. Duy na cử 3 tiếng chuông, vị đại diện đạo tràng đứng giữa (tang chủ đứng 2 bên) tác bạch.

11. Tác bạch xong, quỳ chờ chư Tôn Đức tụng bài cúng dường và đến khi thọ thực, thì quý liên hữu đứng lên xá và tự tiện giải tán.

12. Lễ dâng quà và cúng dường tịnh tài, do vị trưởng ban điều hành sắp xếp mọi việc.

13. Thọ trai xong, ban dâng quà mang quà lên chánh điện để dâng cúng dường cho chư Tôn Đức trước khi các Ngài ra về. Khi trao quà phải kính cẩn nghiêm trang.