TRÍCH TUYỂN những bài viết của các vị Đại-Sư về pháp-môn TỊNH-ĐỘ

 

 

a/ Người tu Tịnh Độ muốn được vãng sanh thì việc CHÁNH YẾU là phải CHUYÊN TÂM NIỆM PHẬT ….. còn phần phụ thì phải dứt trừ điều ác, làm những hạnh lành ……

Đem các công đức ấy mà hồi hướng và nguyện sanh về chốn Tây Phương, ắt sẽ được mau thành tựu, như thuyền đi xuôi gió, lại còn thêm được thuận giòng (nước) vậy.

b/ Sớm tối chuyên tâm lễ PHẬT như người (làm quan) đi chầu vua không dám sai sót. Còn như người niệm PHẬT thì phải:

- Miệng niệm PHẬT, tâm phải tưởng PHẬT,
- Tâm và miệng đều hợp nhau,
- Phát lòng chí thành, trân trọng,
- Tin chắc (nơi lời Phật dạy về pháp môn Tịnh-độ) đừng có nghi ngờ.
- Mỗi ngày đều phải siêng năng chớ đừng nên biếng trễ.

Thì chắc chắn là sẽ thành tựu được môn NIỆM PHẬT Tam-muội. Chừng đó lo gì không được vãng sanh.

(Từ-Chiếu đại-sư dạy).


Trình bày phông chữ (formatting fonts):  Niệm Phật Tăng, Thượng Tọa Thích Hải Quang.

Đánh máy và đưa lên mạng lưới thông tin (typing and uploading to the internet):  Tâm Tịnh.