Những truyện về tôn giả La-hầu-la


Hình thứ 16 bị thiếu, Tịnh sẽ tìm hình này.  Khi nào tìm ra Tịnh sẽ cho quý vị biết.