Những truyện về tôn giả Phú-lâu-na

 

 


Hình thứ 19 thiếu, Tịnh sẽ tìm hình này. Khi nào tìm được Tịnh sẽ cho quý vị biết.

Hình thứ 21 thiếu, Tịnh sẽ tìm hình này. Khi nào tìm được Tịnh sẽ cho quý vị biết.